Кафедра Електроніки та наносистем

Завідувач кафедри – д.т.н., проф.
Білинський Йосип Йосипович к. 1226, Україна, Вінниця, вул. Хмельницьке шоссе, 95
Тел.: (0432) 59-80-13
E-mail: Yosyp.Bilynsky@yandex.ru

_______________________________________________________________

Кафедра електроніки та наносистем здійснює підготовку фахівців для роботи як дослідницького, так і прикладного характеру практично у всіх областях електроніки: від розробки електронних і мікроелектронних приладів з використанням систем автоматизованого проектування до розробки спеціалізованих електронних систем різного призначення.


Наші завдання:

  • Задовольнити запити випускників шкіл у якісній вищій освіті в області електроніки й мікроелектроніки.
  • Підготувати інженерні кадри для промислових підприємств, енергетичних систем країни, підприємств малого й середнього бізнесу, соціальної сфери, що мають високий рівень професійних знань, здатних компетентно застосовувати отримані вміння й навички на практиці для інженерного проектування при рішенні складних технічних завдань в області інформаційної й керуючої мікропроцесорної техніки.
  • Навчити фахівців, готових до постійного вдосконалення своїх знань в області електроніки, що йдуть в ногу з її динамічним розвитком, що володіють іноземними мовами, сучасними комп'ютерними технологіями, інноваціями, можливостями мережних інформаційних ресурсів, що знають основи підприємницької діяльності й економіки підприємств, екології й безпеки життєдіяльності.
  • Зберегти високий рівень знань природничих наук, сприяти вихованню випускників на основі загальнолюдських цінностей, формуванню кругозору, ерудиції, залученню фахівців до культурних і демократичних традицій суспільства.

Кафедра електроніки та наносистем за період своєї роботи по праву вважається однією з самих новаторських і прогресивних підрозділів у нашому університеті. У витоках її створення стоїть велика когорта вчених, які працюють не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Кафедру електроніки можна вважати праматір’ю інших кафедр нашого університету, адже саме вона дала початок безлічі новоствореним кафедрам в різні періоди свого існування. Завідує кафедрою д.т.н., професор Білинський Йосип Йосипович. За період її існування з 1966 р. було випущено більше 1200 випускників, більшість з яких продовжують підвищувати престиж справи. Серед випускників кафедри 5 докторів наук та більше 22 кандидатів наук. Слід також відмітити, що наші випускники займають провідні фахові та керівні посади на підприємствах. Такі успіхи – це не вдалий збіг обставин, а закономірні результати кропіткої роботи викладачів та студентів. Підготовку таких спеціалістів проводить відома на всю Україну та за її межами наукова школа д.т.н., академіка Академії інженерних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України професора Осадчук Володимира Степановича, який успішно очолював кафедру електроніки з 1966 по 2009 рр.

На кафедрі працює 13 викладачів. З них 2 д.т.н., професора (Білинський Й.Й., Філинюк М.А.), 8 к.т.н. і к.ф-м.н, доцентів і ст. викладачів (Кравченко Ю.С., Крилик Л.В., Мартинюк В.В., Огородник К.В., Лазарє О.О., Ратушний П.М., Селецька О.О., Жагловська О.М.), 3 асистенти – Книш Б.П., Юкиш С.В., Павлов С.М.

Кафедра пiдтримує тiснi науковi зв'язки з вузами України, країн СНД, унiверситетами Польші, Литви та іншими. Кафедра здійснює міжнародне науково-технічне співробітництво через участь в міжнародних виставках, конференціях, симпозіумах, участь в міжнародних наукових програмах, грантах, через обмін науковцями.

Пiдготовку спецiалiстiв вищої квалiфiкацiї кафедра веде через аспiрантуру. До участi в науково-дослiднiй роботi кафедри широко залучаються студенти факультету, що значно пiдвищує рiвень їхньої пiдготовки. На кафедрi створено всi умови для розвитку студентського винахiдництва, наукової творчостi, навчання.

Напрями підготовки

Кафедра електроніки та наносистем здійснює підготовку фахівців за напрямами:

153 - "Мікро- та наносистемна техніка"

171 - "Електроніка"

Студенти напряму підготовки "Мікро- та наносистемна техніка" засвоюють фундаментальні знання з фізико-математичних наук і програмування, фізику процесів в електронних приладах, математичне моделювання, а також автоматизоване проектування сучасних мікроелектронних приладів, пристроїв та комп’ютеризованих систем із використанням сучасних нано-, мікро- та оптотехнологій, мікропроцесорної техніки та програмованої логіки.

Отримана базова освіта дозволяє успішно працювати випускникам у науково-дослідних установах, у всіх сферах бізнесу, на промислових підприємствах, робота яких пов`язана з розробленням, виробництвом, маркетингом і експлуатацією мікроелектронних пристроїв, а також комп’ютеризованих систем, систем перетворення параметрів електричної енергії, апаратури мобільного зв’язку, а також комп’ютерних електронних біомедичних систем, і діагностичних комплексів для електрокардіографії, ультразвукових досліджень, електроенцефалографії, систем інтелектуального моніторингу стану організму, систем біометричної ідентифікації особи, ультразвукового, ядерно-магнітного та рентгенівської комп’ютерної томографії, комп’ютерних систем підтримки прийняття рішень лікарем, автоматизованої інтерпретації діагностичних даних.

Студенти напряму "Електроніка" опановують цифрову та аналогову схемотехніку, сенсорну та мікропроцесорну техніку, сучасні засоби проектування та розроблення складних електронних пристроїв і систем, зокрема, вимірювальних, технологічних, екологічних, енергозберігаючих, керуючих, в тому числі транспортних, а також систем перетворення електричної енергії, зв'язку, систем відображення, оброблення та захисту інформації.

Випускники успішно працюють на державних та акціонерних підприємствах у науково-дослідних установах, сервісних центрах, що спеціалізуються у сфері маркетингу, виробництва, монтажу та експлуатації електронної та комп’ютерної техніки, автоматики, побутової апаратури, засобів телекомунікацій.